Home Report on: 09/Dec/2019 11:16 AM
 
List of CEOs SLNA
 
 
S.No. State Name Email
1 Andhra Pradesh Sh. P. Ranjith Basha commr_rd@ap.gov.in
2 Arunachal Pradesh Sh. Kumkar Dolum drditanagar@gmail.com
3 Assam Sh. Gurdeep Singh Panesar assamslna@gmail.com
4 Bihar Sh. Gulab Yadav biharbwds2010@gmail.com
5 Chattisgarh Sh. Manivasaegan S. ceo_watershedcg@yahoo.in
6 Gujarat Sh.N.S. Yadav slna@gswma.in
7 Haryana Sh. Narinder Kumar mis.iwmp.hry@gmail.com
8 Himachal Pradesh Sh. Gyan Sagar Negi ddpcell@gmail.com
9 Jammu and Kashmir Sh. Mohd. Rafi ceojkslna@yahoo.com
10 Jharkhand Sh. R. Thangapandian rddjharkhandslna@gmail.com
11 Karnataka Sh. Prabhash Chandra Ray comwdd@gmail.com
12 Kerala Sh. Santhosh Kumar V.S. ceoslnakerala@gmail.com
13 Madhya Pradesh Sm. G. V. Rashmi rgmbhopal@gmail.com
14 Maharashtra Sh. Sachindra Pratap Singh vslnapune@gmail.com
15 Manipur Sm. N. Kulkarani Devi slna.manipur@gmail.com
16 Meghalaya Sh. V. Papang megsoil49@gmail.com
17 Mizoram Sh. Florence Zotluangpuii slnamizoram@gmail.com
18 Nagaland Sh. T. Renben Lotha hoto12sept@gmail.com
19 Odisha Sh. H. K. Panda iwmporissa@gmail.com
20 Punjab Sm. Tanu Kashap slnapb2008@gmail.com
21 Rajasthan Sh. R. K. Sharma dir.wdsc@rajasthan.gov.in
22 Sikkim Sm. Angel Ongmu Chettri slnaceoskm@gmail.com
23 Tamil Nadu Sh. Thiru. V. Chandrasekaran ceoslnatn@gmail.com
24 Telangana Sm. Neetu Kumari Prasad iwmpts@gmail.com
25 Tripura Sh. Arun Debbarma ceoslnatripura@gmail.com
26 Uttarakhand Sm. Manisha Panwar wmd-ua@nic.in
27 Uttar Pradesh Sh. Santosh Kumar Rai casrdlu-up@nic.in
28 West Bengal Sh. Subhas Sinha wbswda@gmail.com